Japan Hiroshima tot Tokyo

14 Nachten

Hiroshima, Osaka, Nagoya, Kyoto, Kanazawa, Minato