Japan Hiroshima tot Tokyo

14 nachten

Hiroshima, Osaka, Nagoya, Kyoto, Kanazawa, Minato