RUMBLE IN THE JUNGLE

22 Nights

Mumbai, Sasan, Velavadar, Satpura National Park, Bandhavgarh National Park, Khajuraho, Agra, New Delhi, Kaziranga National Park and Kolkata