LAKE NAIVASHA SOPA LODGE 24 Dec 2023 - 01 Jan 2024

1 Night