Tanzania Chem Chem, Serian Serengeti Safari & Four Seasons Seychelles

13 Nights

Arusha, Chem Chem Concession, Southern Serengeti, Central Serengeti, Nairobi and Mahe Island